Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

Ce nereguli și abateri economico-financiare a descoperit Curtea de Conturi la Primăria Gherla

0 1.026

Curtea de Conturi a efectuat în perioada 12.06 – 28.07.2017 un audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Gherla, cu privire la anul 2016.

În urma controlului realizat de către Curtea de Conturi la Primăria Gherla, în vara anului 2017, s-au descoperit următoarele nereguli:

 • Nu au fost constituite și înregistrate în contabilitate, provizioane pentru litigii, cauzate de procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care entitatea este implicată în calitate de pârât; (abatere 287 mii lei)
 • Nu au fost inventariate și înregistrate în contabilitate, terenuri intravilane în suprafață de 7.334 mp, aparținând domeniului public al municipiului; (abatere 474 mii lei)
 • Au fost menținute nejustificat în evidența contabilă, la categoria active fixe corporale în curs de execuție, a unor lucrări de investiții finalizate și recepționate; (abatere 290 mii lei)
 • Au fost efectuate plăți în mod eronat de la Titlul II – Bunuri și servicii, în loc de Titlul XII – Active nefinanciare, reprezentand lucrări de tâmplărie geam termopan, efectuate de către firma SC Biriș &Co Impex SRL Gherla, încadrate în mod eronat la reparații curente. (abatere 46 mii lei)
 • Nu s-a urmărit în toate cazurile stabilirea, evidențierea și încasarea taxei pentru eliberarea/avizarea anuală a autorizațiilor de alimentație publică; (abatere 10 mii lei)
 • Nu s-a urmărit declararea și impunerea aferentă în cazul schimbării destinației terenurilor, urmare eliberării autorizațiilor de construcții; (abatere 2 mii lei)
 • Au fost efectuate plăţi necuvenite pentru indemnizații de însoțitor, acordate unor persoane decedate; (abatere 49 mii lei)
 • Nu au fost calculate, evidențiate, plătite şi declarate contribuții sociale, aferente indemnizațiilor de ședință acordate consilierilor locali, în perioada ianuarie 2016 – mai 2016;(abatere 16 mii lei)
 • Au fost decontate servicii de salubrizare, pentru întreținere curățenie căi publice, efectuate de către operatorul serviciilor publice cu gestiune delegată SC ADP Gherla SA, pentru suprafețe mai mari decât cele contractate; (abatere 12 mii lei)
 • Entitatea auditată a efectuat plăți nejustificate din bugetul local, prin decontarea unor servicii de amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi, pe suprafeţe mai mari decât cele contractate, potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului nr. 4142/22.04.2008; (abatere 208 mii lei)
 • Entitatea auditată nu a recuperat integral, contravaloarea amortizării și a cheltuielilor cu asigurările, de la SC ADP Gherla SA, aferente utilajului City Cat 2020, dat în administrare, și pentru care în cadrul serviciilor prestate pentru lucrările de măturat mecanic/deszăpezire aceste cheltuieli sunt incluse și în tariful stabilit prin HCL nr.76/29.10.2015; (abatere 5 mii lei)
 • Entitatea nu a respectat principiile economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor publice, în baza HCL nr. 17 din 26.02.2015, pentru majorarea capitalului social al SC ADP Gherla SA; (abatere 999 mi lei)
 • UATM Gherla a efectuat plăți pentru lucrarea de investiție „Extindere canal menajer Cartierul Candia și str. Sf.Anton din Municipiul Gherla” având ca obiect “Proiectare și execuție”, în baza contractului de lucrări nr. 10446/20.11.2009, încheiat cu SCC Napoca SA Cluj-Napoca, pentru lucrări terminate, dar fără a fi recepționate la finalizarea lor și fără a fi date în exploatare la data prezentei misiuni de audit financiar; (abatere 482 mii lei)
 • În perioada 2014-2016 s-au efectuat plăţi de către ordonatorul terțiar de Liceul Teoretic ”Ana Ipătescu” Gherla, pentru situații de lucrări aferente reparațiilor curente, conținând cote de recapitulaţie eronat calculate. (abatere 6 mii lei).

Măsurile dispuse şi recomandările formulate de camera de conturi:

– Inventarierea, evaluarea și înregistrarea tuturor activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul entității, în scopul asigurării integrității patrimoniului, determinării valorii juste a activelor corporale și asigurarea unor informații reale cu privire la patrimoniul UATM Gherla;

– Organizarea şi implementarea controlului intern/managerial, reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii, stabilite în funcţie de specificul entităţii şi în concordanță cu obiectivele acesteia, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități, în vederea asigurării administrării fondurilor cu respectarea principiilor de economicitate, eficiență şi eficacitate;

– Inventarierea contractelor de concesiune, în vederea identificării tuturor contractelor pentru care nu s-a constituit garanția aferentă contractelor de concesiune, în conformitate cu clauzelor contractuale. Totodată, se va actualiza procedura operațională privind regimul contractelor de concesiune bunuri proprietate publică;

– Identificarea tuturor comercianților care desfășoară activități de alimentație publică, stabilirea, înregistrarea în contabilitate și încasarea taxei pentru avizarea anuală a autorizației de alimentație publică, conform prevederilor legale și a hotărârilor consiliului local;

– Identificarea tuturor situațiilor în care s-a schimbat destinația terenului (teren agricol intravilan în suprafață teren curți/construcții) datorită eliberării și edificării de construcții și luarea măsurilor pentru stabilirea impozitului pe teren în funcție de utilizarea reală a acestuia, înregistrarea în contabilitate a creanțelor și luarea măsurilor pentru încasarea acestora, în condițiile legii.
Elaborarea unei proceduri operaționale de lucru care să stabilească circuitul pe care trebuie să-l parcurgă documentația pentru eliberarea autorizației de construire și responsabilitățile fiecărui compartiment;

– Compararea suprafețelor de teren aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice și evidențiate în aplicația de impozite și taxe locale, cu suprafața înscrisă în evidența Registrului agricol, efectuarea regularizărilor care se impun, pe baza documentelor legale care atestă dreptul de proprietate sau de folosință;

– Aplicarea măsurilor de executare silită privind înfiinţarea popririlor asupra tuturor conturilor bancare, inclusiv asupra terților, efectuarea de sechestre asiguratorii asupra bunurilor mobiele și imobile, precum și valorificarea bunurilor sechestrate în termen. Analiză riguroasă a debitelor aflate în executare silită, identificarea tuturor bunurilor și disponibilităților bănești urmăribile, asigurarea continuității procedurilor. Responsabilizarea personalului de specialitate, prin includerea în fișa postului de sarcini și atribuții privind executarea silită, în vederea creşterii gradului de colectare a veniturilor fiscale și nefiscale, din impozite şi taxe locale, prin aplicarea tuturor procedurilor legale de executare silită a creanţelor bugetare;

– Efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, astfel încât posturile din bilanțul contabil anual să fie corelate cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale, stabilită pe baza inventarului și va înregistra rezultatele inventarierii în registrul inventar și în evidența contabilă;

– Înscrierea la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gherla, a tuturor imobilelor aparţinând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale și va verifica prin extrasul de carte funciară, dacă acestea figurează intabulate în proprietatea sa;

– Exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea sa de acţionar majoritar la SC ADP Gherla SA, respectiv va analiza periodic situaţia economico – financiară a societăţii, activitatea și măsurile luate de către consiliul de administrație și conducerea executivă pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență și economicitate, stabilirea unei strategii pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea societății, analiza contractelor de achiziții, a arieratelor, a modului de organizare, inclusiv a organigramei și statului de funcții, primele și bonusurile acordate salariaților, etc.

– Notificarea executantul pentru remedierea disfuncționalităților constatate pentru lucrarea “Extindere canal menajer Cartierul Candia și str.Sf.Anton din Municipiul Gherla, astfel încât rețeaua de canalizare realizată să poată fi recepționată și predată spre exploatare către operatorul serviciilor de canalizare și alimentare cu apă.

– Verificarea tuturor beneficiarilor de indemnizații de însoțitor, în vederea stabiliri prejudiciului cauzat bugetului de stat prin efectuarea de plăţi necuvenite în favoarea unor persoane care nu mai îndeplinesc condițiile legale de acordare.
Înregistrarea în contabilitate a debitelor stabilite, şi recuperarea în cadrul termenului legal de prescripţie a plăților efectuate nelegal și regularizarea cu bugetele publice a contribuțiilor sociale plătite;

– Stabilirea corectă a contribuțiilor sociale aferente indemnizaţiilor de şedinţă acordate consilierilor locali, atât în ceea ce privește contribuțiile datorate de angajat pentru care se efectuează stopajul la sursă, cât și contribuțiile angajatorului, înregistrarea acestora în contabilitate, recuperarea sumelor stabilite în sarcina consilierilor locali şi regularizarea diferențelor cu bugetul asigurărilor sociale;

– Stabilirea prejudiciului bugetului local, prin efectuarea de plăţi nejustificate pentru operaţiunile de măturat manual şi mecanizat, pe suprafețe mai mari decât în realitate și recuperarea acestuia, inclusiv a foloaselor nerealizate calculate până la data recuperării, în condițiile legii.

Stabilirea unor indicatori de performanţă care să asigure evaluarea continuă a operatorului din punct de vedere al calității serviciilor prestate. Actualizarea contractului de delegare a gestiunii, prin încheierea unor acte adiționale din care să rezulte exactitatea și realitatea suprafețelor aparținând domeniului public al municipiului, pe care se execută lucrări de salubrizare, precum și elaborarea unei proceduri operaționale privind modul de verificare a realității prestării serviciului precum și modul de decontare a acestor lucrări;

– Stabilirea prejudiciului bugetului local, prin plata cheltuielilor cu amortizarea și asigurarea utilajului de măturat mecanic stradal City Cat 2020, verificarea tuturor cheltuielilor plătite prin tariful de funcționare orară a acestuia și recuperarea acestuia, inclusiv a foloaselor nerealizate calculate până la data recuperării, în condițiile legii;

– Stabilirea prejudiciului cauzat bugetului ordonatorului terțiar de credite, Liceul Teoretic Ana Ipătescu Gherla ca urmare a plăţii unor situaţii de lucrări care cuprind cote peste cele legale și recuperarea acestuia, inclusiv a foloaselor nerealizate calculate până la data recuperării, în condițiile legii.

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More