Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

Concurs pentru postul de referent la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Dej

0 1.528

Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr. 2 organizează concurs în data de 22.05.2017 ora 10.00, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de referent IA la Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor.

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt:

1) studii medii;

2) vechimea in specialitate: minim 9 ani.

4) permis de conducere categoria B;

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în perioada 28.04.2017 – 12.05.2017 de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecţia muncii, şi vor conţine următoarele documente:

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. curriculum vitae;

4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

6. cazierul judiciar;

7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

NOTĂ:

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctele 2), 4) şi 8) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 15.05. – 16.05.2017;

b) proba scrisă, la sediul instituţiei, în data de 22.05.2017, ora 10;

c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Tematica orientativă

1.    Organizarea evidenţei populaţiei

–    Principiul ţinerii evidenţei populaţiei

–    Sistemul Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei(SNIEP)

–    Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor(RNEP)

–    Codul Numeric Personal(CNP) – definire, atribuire, gestionare.

–    Organizarea, actualizarea, valorificarea şi administrarea datelor din RNEP.

–    Instituţii care comunică serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, date privind persoana fizică pentru actualizarea RNEP

2.    Cartea de identitate (CI)

–    Definiţie

–    Forma şi conţinutul

–    Structurile care întocmesc şi eliberează

–    Documentele care stau la baza eliberării

–    Termene de valabilitate

–    Vârsta la care se eliberează pentru prima dată şi cea la care se eliberează cu termen de valabilitate permanent

–    Cazuri de nulitate

–    Cazuri de eliberare a unei noi cărţi de identitate

–    Menţiuni ce se înscriu în cartea de identitate

–    Cazuri în care se predă cartea de identitate

3.    Cartea de identitate provizorie(CIP)

–    Cazuri de eliberare

–    Termen de valabilitate

4.    Procedura soluţionării cererilor privind schimbarea domiciliului şi stabilirea reşedinţei.

5.    Sancţiuni. Constatarea contravenţiilor.

6.    Procedura de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor.

7.    Definirea, clasificarea, protecţia, păstrarea şi manipularea informaţiilor clasificate.

8.    Prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

9.    Atribuţiile autorităţilor publice privind accesul ala informaţiile de interes public.

10.    Operare pe calculator (Word, Excel, Internet, E-mail)

11.    Sistemul actual de registratură.

 

BIBLIOGRAFIE:

–    Legea Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

–    O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

–    H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

–    O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare;

–    O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări de Legea nr.233/2002;

–    Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; H.G. nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România ; H.G. nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.

–    Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

–    Legea nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public;

–    H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public;

–     Aproape totul despre internet – Claudiu Moisescu, Editura Cartea de buzunar -2004

–    Word – Eugen Popescu, Editura Else – 2002

–    Iniţiere în Excel – Elvira Nicoleta Bozdoacă, Sorin Matei, Editura Arves – 2002

–    Lege nr.16/1996 a Arhivelor naţionale.

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More