Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

Dej: Amenzi majorate pentru nerespectarea normelor privind curățenia orașului – VIDEO

1 717

Consiliul Local Dej s-a întrunit azi în cadrul ședinței ordinare a lunii martie, una în care s-au pus în dezbatere și spre aprobarea aleșilor locali mai multe proiecte de hotărâre. Printre acestea s-a aflat și cel privind măsurile pentru buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, protecţia mediului şi înfrumuseţarea Municipiului Dej.

Curățenia orașului, cerșetorii și aplicarea normelor în vigoare cu privire la aceste aspecte au reprezentat, de altfel, principalele teme de discuție ale ședinței de azi, consilierii locali dezbătând îndelung noile reglementări și sancțiunile aferente.

Redăm mai jos conținutul proiectului de hotărâre, așa cum a fost acesta propus spre dezbatere consilierilor locali. În clipul video de mai sus puteți urmări discuțiile pe baza acestui proiect,c are a trecut de votul consilierilor locali.

CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE

   Art. 1. Locuitorii municipiului au obligaţia de a asigura curăţenia şi buna  gospodărire a imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea, precum şi a zonelor aferente acestora: curţi, grădini, trotuare, zone verzi, străzi, alei, etc. precum  gardurilor, porţilor, faţadelor clădirilor pe care le folosesc cu orice titlu—proprietari , administratori, chiriaşi.

Regiile autonome, societăţile comerciale şi instituţiile publice vor desemna persoanele care răspund de curăţenia şi buna  gospodărire a imobilelor administrate de acestea.

Prin administrarea directă a unor imobile, în sensul prezentei hotărâri se înţelege şi administrarea în calitate de chiriaşi  a unor spaţii  de producţie  depozite, comerţ etc.

Proprietarii, administratorii şi chiriaşii imobilelor, inclusiv persoanele desemnate conform prevederilor aliniatului precedent răspund de repararea  sau refacerea gardurilor şi a faţadelor clădirilor, respectând regulile de  urbanism stabilite de Serviciul de Urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Dej.

Art. 2. Proprietarii, administratorii şi chiriaşii imobilelor precum şi persoanele  desemnate conform ’Art. 1’ de conducerea regiilor autonome, societăţilor comerciale şi instituţiilor publice au obligaţia să asigure desfundarea podeţelor, curăţarea rigolelor, taluzurilor, a trotuarelor, străzilor modernizare, parcurilor şi zonelor verzi din dreptul imobilelor în care locuiesc îşi au sediul sau le administrează direct.

În cazul  imobilelor locuite de mai mulţi locatari principali se va întocmi  un tabel privind repartizarea pe săptămâni sau luni a acestora pentru a răspunde de exercitarea obligaţiilor ce le revin din prezenta hotărâre. Tabelul se afişează la loc vizibil, de către locatarul principal care conduce cartea de imobil.

La imobilele ocupate la parter de instituţii, regii autonome, societăţi comerciale sau de unităţi ale  acestora, obligaţia de a asigura curăţenia porţiunii de trotuar şi stradă modernizată din dreptul faţadei imobilului  o au responsabilii ce-şi desfăşoară activitatea  în aceste imobile.

Art. 3. Persoanele autorizate a desfăşura activităţi  ori comerţ stradal, chioşcuri, tonete, terase, etc. au obligaţia de a menţine în permanenţă curăţenia în zona lor de activitate.

 

CAP.II. NORME PRIVIND SALUBRITATEA ŞI MENŢINEREA ESTETICII LOCALITĂŢILOR OCROTIREA SĂNĂTĂŢII ŞI ÎNTREŢINEREA LINIŞTII PUBLICE

Art. 4.  Proprietarii, administratorii şi chiriaşii imobilelor, precum și persoanele juridice  au obligația să încheie contracte de prestări servicii publice de salubrizare, pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere.

Este interzisă măturarea sau aruncarea gunoiului de pe trotuare, pe rigole, în şanţuri şi pe partea carosabilă a arterelor de circulaţie.

Art. 5. Gunoiul menajer din curţile cetăţenilor şi din clădirile agenţilor economici precum şi cel provenit din curăţirea trotuarelor trebuie  selectat şi de în recipienţi  metalici, sau de material plastic, închişi etanş  şi întreţinuţi de în recipienţi metalici sau de material plastic, închişi etanş  şi întreţinuţi în  bună stare de folosinţă.

Recipienţii de gunoaie se păstrează în incinta curţilor sau imobilelor şi sunt aduşi lângă poartă, respectiv ieşirea  din imobil  numai cu cel mult 8 ore  înaintea termenului cuprins în programul de colectare a gunoiului menajer de către agentul economic prestator al serviciului.

Art. 6. Gunoiul menajer din blocurile  de locuinţe se depozitează în locurile special amenajate – puncte gospodăreşti – selectare în containere  de unde sunt ridicate conform graficului anexat la contractul de prestări servicii. Se interzice depozitarea gunoiului menajer lângă containere poziţionarea containerului după descărcare se va face pe vechiul amplasament . Serviciul de salubritate  are obligaţia de a asigura menţinerea curăţeniei în preajma şi la locul de păstrare a containerelor pentru gunoaie care trebuie spălate  şi dezinfectate săptămânal prin grija prestatorului de servicii.

Art. 7. Este interzisă amestecarea gunoiului menajer ori depozitarea în locurile destinate acestuia  sau în alte locuri, a resturilor rezultate din demolări sau ca urmare sau ca urmare a executării unor lucrări de construcţii. Pentru resturile rezultate din demolări se va încheia contract cu Stația de Compost Dej, care asigură containere și transportul acestora contra cost.

Art. 8. Este interzisă colectarea şi stocarea temporară a gunoiului menajer în alte locuri decât cele aprobate cât şi sortarea gunoiului menajer în locurile amenajate la blocurile de locuinţă sau în incinta instituţiilor publice precum şi transportarea de resturi menajere din aceste locuri fără autorizaţie.

Art. 9. Se interzice arderea pe teritoriul municipiului a oricăror deşeuri şi reziduuri rămase  din procesul de producţie sau rezultate din gospodăriile cetăţenilor.

Art. 10. S. C. Protan S.A-. Punct de lucru Dej are obligaţia de a ridica la observare sau de îndată după anunţare cadavrele de animale mici (câini, pisici sau păsări) de pe căile de circulaţie  şi din zona  apelor curgătoare  aflate în raza lor de activitate.

Art. 11. Persoanele încredinţate cu asigurarea curăţeniei în spital, policlinici, dispensare ori în alte unităţi sanitare au obligaţia să distrugă prin ardere resturile provenite din activităţile acestor unităţi. Arderea se va efectua în crematoriile unităţilor sanitare.

Art. 12. Persoanele care construiesc, repară sau demolează  construcţii de orice fel sunt obligate să asigure în permanenţă curăţenia pe şantier în zona afectată acestuia.

Depozitarea materialelor de construcţii sau a celor rezultate din demolări pe trotuare sau pe partea carosabilă a arterelor  de circulaţie se face numai pe baza autorizaţiei eliberată de către Serviciul Tehnic din cadrul Primăriei Municipiului Dej şi cu achitarea taxelor legale.

 Art. 13.Pentru prevenirea  poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţenii municipiului Dej.

Art. 14. Proprietarii , administratorii şi chiriaşii imobilelor sunt obligaţi de câte ori este necesar să asigure curăţirea trotuarelor de zăpadă şi gheaţă şi să execute desfundarea rigolelor.

Acoperişurile, terasele, balcoanele jgheaburile şi burlanele vor fi curăţate de zăpadă şi ţurţuri de gheaţă.

Art. 15. Este interzisă deversarea sau măturarea pe trotuar în rigole sau în stradă a apei murdare a dejecţiilor şi a resturilor provenite din curăţirea magazinelor, localurilor, locuinţelor sau gospodăriile populaţiei.

Art. 16. Este interzisă aruncarea în altă parte decât în locurile special destinate (containere, coşuri, etc.) a hârtiilor a cojilor de seminţe  şi fructe, a altor resturi a ambalajelor care au ca rezultat murdărirea străzilor, parcurilor, pieţelor a altor locuri sau clădiri publice, ori a mijloacelor de transport în comun.

Art. 17. Se interzice răsturnarea conţinutului ori deteriorarea coşurilor din reţeaua stradală  destinate depunerii hârtiilor şi resturilor.

Art. 18. Toate intervențiile de pe domeniul public la rețelele tehnico edilitare subterane aflate pe domeniul public al municipiului se vor executa numai pe bază de Autorizație de Spargere, eliberată de Primăria Municipiului Dej prin Serviciul Tehnic. Unităţile care efectuează lucrări de intervenţie la reţele (alimentare cu apă, gaze naturale, energie termică, energie electrică  telefonie) fie în carosabil, trotuare, sau zonă verde, sunt obligate să asigure redarea în circulaţie a zonelor unde s-a intervenit având la bază autorizaţiile de spargere care precizează etapele de eşalonare a execuţiei. De asemenea să efectueze curăţirea locului în care au lucrat, să nu depoziteze materiale înainte de ziua precedentă începerii lucrărilor iar la terminarea lucrărilor acestora să ridice utilajele precum şi materialele nefolosite şi să aducă zona afectată la starea iniţială. Pe perioada de execuție  lucrările vor fi semnalizate conform revederilor legale , pentru evitarea eventualelor accidente.

 Art. 19. Se interzice curăţirea sau spălarea rufelor, zarzavaturilor, vehiculelor şi altor obiecte, curăţirea şi adăpostul animalelor ori depozitarea de obiecte la fântânile publice cât şi murdărirea zonei acestora.

 Art. 20. Proprietarii terenurilor  intravilane cu sau fără construcţii, personal sau prin administratori încredinţai de ei, sunt obligaţi a afişa la loc vizibil tăbliţe cu număr de intravilan şi de a-l împrejmui  în vederea depozitării necontrolate a  gunoaielor.

  Art. 21. Este interzisă uscarea rufelor pe ferestre şi balcoane la un nivel superior parapetului precum şi depozitarea de obiecte grele sau luminoase pe placa balconului. De asemenea este interzisă aşezarea oricăror obiecte  în afară de flori sau ghirlande luminoase pe faţadele construcţiilor în ferestre sau balcoane, pentru a nu dăuna aspectul localităţii.

Este interzisă aruncarea  pe ferestre sau în balcoane a unor obiecte care pot  provoca accidentarea pietonilor sau murdărirea zonei.

Art. 22. Este interzisă lăsarea liberă, sau fără supraveghere a animalelor sau păsărilor în locurile publice sau  în curţile aflate în folosinţa  mai multor locatari principali fără consimţământul locatarilor respectivi.

    Art. 23. Pentru menţinerea salubrităţii municipiului  se delimitează zonele în care este interzisă sau limitată creşterea şi întreţinerea de animale după cum urmează:

 1. Se interzice creşterea şi întreţinerea animalelor de exploataţie  în zona centrală a municipiului delimitată de P-ţa Bobâlna, P-ţa 16 Februarie, str. P Rareş, str. 1 Mai, până la intersecţie cu str. Florilor , de asemenea se interzice creşterea animalelor în toate celelalte zone ale municipiului dacă nu se respectă normele igienico- sanitare.
 2. Se interzice creşterea şi întreţinerea oricăror animale  în incinta imobilelor ocupate de instituţii publice.

Art. 24. În zonele în care se permite creşterea  şi întreţinerea  animalelor în grajduri, cocine, coteţe de păsări este admisă numai la o distanţă minimă de la uşile şi ferestrele imobilelor locuite  sau de drumurile publice, conform normelor sanitare în vigoare. Deţinătorii au obligaţia de ale spăla  şi curăţa zilnic şi a le dezinfecta periodic.

Art. 25. Se  interzice  realizarea şi menţinerea  de coteţe  de coteţe şi cocine de orice fel pe terenuri aparţinătoare domeniului public cât  şi  incinte în care se produc , depozitează sau desfac produse alimentare destinate consumului uman.

Art. 26. Deţinătorii de imobile  şi asociaţiile de proprietari au obligaţia să ia  măsuri pentru dezinsecţia şi deratizarea imobilelor.

Art. 27. Fântânile sau puţurile de apă potabilă  din incinta imobilelor vor fi acoperite şi întreţinute  în perfectă stare de curăţenie pentru a se evita accidentele şi infestarea apei.

 Art.28. Amplasarea sau menţinerea de closete se va face conform normelor sanitare în vigoare.

Art. 29. Este interzisă tulburarea liniştii publice şi a bunei convieţuiri între cetăţeni, prin  desfăşurarea în locuinţe sau anexele acestora  a activităţilor provocatoare  de zgomote între orele 15,00- 17,00 şi 20,00- 06,00.

  În restul timpului activităţile arătate mai sus se pot desfăşura numai în condiţii normele evitându-se orice abuz.

Art. 30. Scuturarea lenjeriei , hainelor sau altor obiecte, bătutul de covoare este admis numai între orele 06,00- 15,00 şi 17,00- 22,00 şi numai în curtea imobilului sau în locuri special amenajate, fiind interzisă  folosirea în acest scop a balcoanelor şi ferestrelor.

Curăţirea locului de desfăşurarea a acestor activităţi se va  se va  asigura în cel mult o oră de la desfăşurarea de către cel care a efectuat-o sau de către asociaţia de proprietari.

Art. 31. Este interzisă depozitarea în containerele aferente blocurilor de locuinţe a gunoaielor menajere de către cetăţenii care ocupă locuinţe individuale

Art. 32. Este interzisă blocarea cu autovehicule  sau alte materiale a accesului la containerele de gunoi, pubele, terenuri de joacă pentru copii, precum şi autovehiculelor parcate regulamentar

Art. 33. Proprietarii şi administratorii imobilelor sunt obligaţi  să i a măsuri de scurgere a apelor pluviale de pe acoperiş în canalele pluviale prin montarea întreţinerea şi curăţirea periodică a jgheaburilor şi burlanelor.

 

CAP. III.  NORME PRIVIND ÎNTREŢINEREA ŞI FOLOSIREA DRUMURILOR, STRĂZILOR ŞI CELORLALTE CĂI DE COMUNICAŢII, A PLANTAŢIILOR, PARCURILOR, ŞI RESURSELOR NASTURALE DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ

Art. 34. Este interzisă abandonarea în domeniul public (pieţe, străzi, trotuare, parcuri, zone verzi, etc.) a caroseriilor sau a părţilor de autovehicule  precum şi a unor materiale de construcţii (prefabricate, ţevi, etc.). După o notificare a proprietarului, caroseria sau autovehiculul abandonat va fi ridicat si dus la o locație stabilită de  Primăria  Municipiului Dej-SADP, proprietarul având posibilitatea recuperării autovehiculului in termen de 30 zile , prin achitarea unei taxe pentru serviciile de ridicare și depozitare. După termenul de 30 zile vehiculele vor fi valorificate prin SADP, iar sumele rezultate vor fi vărsate la bugetul local

Art. 35. Se interzice:

 1. trecerea cu animale în turme sau cirezi prin municipiul Dej se va face numai cu aprobarea primăriei pe trasee bine stabilite;
 2. târârea de obiecte care prin natura lor sau prin modul transportării sau încărcării ar periclita curăţenia publică ori ar degrada arterele de circulaţie;
 1. circulaţia pe arterele municipiului fără drept  a autovehiculelor cu roţi dinţate sau şenilate şi fără bandaje de protecţie, circulaţia autovehiculelor pe acostamente, pe şanţuri, pe trotuare, pe spaţiile de siguranţă a drumurilor;
 2. accesul  pe arterele  de circulaţie a municipiului a oricăror vehicule care pot duce la murdărirea acestora;

Art. 36. a) Se interzice circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală, pe drumurile publice unde sunt indicatoare în acest sens, ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritățile publice locale. Ca măsură complementară se va trece la ridicarea și depozitarea acestor vehicule în incinta S.A.D.P., iar recuperarea acestora  se va face pe cheltuiala proprietarului  achitându-se o taxa  stabilită de Primăria municipiului Dej.

 1. b) Se interzice circulația autovehiculelor cu capacitate de peste 3,5 to pe străzile și aleile din municipiul Dej, precum și parcarea acestora în alte locuri decât cele special amenajate în acest scop.

Art. 37. a) Se interzice urcarea, staționarea şi oprirea pe trotuar, spații verzi a oricăror vehicule chiar și celor destinate transportului de materiale, marfă , chiar dacă prin aceasta se urmăreşte uşurarea încărcării sau descărcării lor.

 1. b) Îmbarcarea și debarcarea persoanelor din microbuze, autobuze se va face numai în stații special amenajate care sunt stabilite de Primăria Municipiului Dej, fiind prevăzute cu peroane, afișaj privind firma de transport, orar de funcționare etc.
 2. c) Oprirea autoturismelor este strict interzisă în stațiile de transport în comun și pe trecerile de pietoni
 3. d) Oprirea și staționarea în fața Primăriei Municipiului Dej pe locurile rezervate este strict interzisă.
 4. e) expunerea spre vanzare prin afișare pe geamurile autoturismelor, a anunțurilor de vânzare- cumpărare pe raza municipiului Dej, în spații publice, pentru care nu există contracte de închiriere, este interzisă
 5. f) parcarea autovehiculelor pe raza Municipiului Dej se face în locuri amenajate iar în centrul municipiului, în zonele marcate cu culoarea albastră parcarea se face în conformitate cu tariful stabilit pin Hotărârea Consiliului Local 21/2014

Art. 38. Jocurile sportive sau distractive se pot practica numai în locuri special amenajate interzicându-se practicarea lor pe străzi sau pe alte artere de circulaţie.

Art. 39. Este interzisă deteriorarea  sau mutarea în alt loc a mobilierului urban: bănci, coșuri  pentru gunoi, indicatoare de circulație, panouri de afișaj, stații de transport în comun amenajate, semafoarelor şi corpurilor de iluminat, etc.

Art. 40.  Persoanele care reprezintă pe locatari şi locatarii principali au obligaţia să asigure în jurul clădirilor întreţinerea zonelor verzi (peluze, pomi, gazon, etc.) cu respectarea precizărilor date în acest sens de către Serviciul Tehnic din cadrul Primăriei Municipiului Dej

 Art. 41. Este interzisă tăierea, călcarea smulgerea deteriorarea sau ruperea fără drept a pomilor, crengilor, puieţilor şi lăstarilor, florilor şi a altor plante din parcuri, peluze şi plantaţii.

Tăierea crengilor care ajung să împiedice buna funcţionare a cablurilor şi instalaţiilor electrice  şi de telecomunicaţii , sau care prezintă pericol se poate efectua numai de SADP pe baza autorizaţiei de tăiere.

Recoltarea ierbii şi culegerea fructelor , seminţelor şi florilor din zonele de vegetaţie aflate în locurile publice se poate face numai cu aprobarea SADP, ori ale unităţii care le administrează.

Este interzis accesul cu câini în sălile de spectacole, zone de agrement şi sport  şi în incinta ştrandului şi a unităţilor comerciale, precum şi în clădirile publice.

Deplasarea pe străzile municipiului Dej a câinilor se va face numai în lesă și cu botniță în funcție de prevederile legale privind rasele de câini.

Art. 42. Parcurile, grădinile publice, zonele de agrement şi sport, spaţiile verzi ale blocurilor de locuinţe  cât şi construcţiile şi instalaţiile aflate pe teritoriul acestora pot fi folosite numai în scopul pentru care au fost create. Se interzice amenajarea de grădini pe domeniul public şi privat al municipiului.

În Parcul Mic din Piața Bobâlna din municipiul Dej este interzis jocul cu mingea, deplasarea cu biciclete, scutere, mopede.

Art. 43. Tăierea sau scoaterea din rădăcini a oricărui fel de arbori ornamentali, pomi fructiferi cu excepţia celor uscaţi aflaţi în curţi sau grădini, proprietate personală – este permisă numai cu autorizarea prealabilă scrisă, a  Compartimentului de Protecția Mediului din cadrul  Primăriei Municipiului Dej

Art. 44. Aruncarea în apele curgătoare şi lacurile de pe teritoriul municipiului a cadavrelor animale, a gunoaielor şi reziduurilor solide şi lichide din  gospodăriile cetăţenilor , cât şi cele  provenite din activitatea productivă a regiilor autonome , a societăţilor comerciale, a instituţiilor este interzisă.

Art. 45. Se interzice repararea  şi întreţinerea  autovehiculelor inclusiv schimbul de ulei în alte zone  decât cele  special amenajate în acest scop.

Este interzisă spălarea vehiculelor  de orice fel  în apele curgătoare sau lacurile de pe raza municipiului.

Art. 46. Pentru asigurarea  utilizării raţionale a reţelelor edilitare de apă şi canalizare, locuitorii şi personalul responsabil de unităţi şi din asociaţiile proprietarilor au următoarele obligaţii:

 1. să ia măsuri pentru buna întreţinere şi repararea instalaţiilor de apă şi canalizare din clădirile  pe care le au în folosinţă sau în proprietate de îndată  după producerea defecţiunilor, iar în cazul locatarilor şi de preşedintele sau împuternicitul asociaţiei respective.
 2. Să nu deterioreze instalaţiile exterioare de apă şi canalizare de orice fel
 3. Să execute lucrările de racordare a instalaţiilor de apă sau canalizare la reţeaua publică respectivă, direct sau prin prelungirea instalaţiilor  existente , cu aprobarea prealabilă a Primăriei Municipiului Dej şi prin instalatori autorizaţi pentru aceste lucrări

CAP. IV NORME PRIVIND ÎNTREŢINEREA ŞI  FOLOSIREA  FONDULUI LOCATIV

Art. 47. Toţi locatarii au obligaţia  de a folosi imobilele locuite numai pentru scopul pentru care  le-au fost închiriate.

Art. 48. Deteriorarea sub orice formă a imobilelor din domeniul public  sau privat al municipiului , atât în interior cât şi în exteriorul construcţiilor , inclusiv a instalaţiilor atrage după sine răspunderea contravenţională şi materială a celor vinovaţi dacă legea nu prevede altfel.

Este interzisă montarea de schele, macarale sau alte utilaje pentru construcții fără aprobarea și fără plata  taxei pentru ocuparea temporară a locurilor publice stabilită conform prevederilor legale. Este interzisă executarea oricărui tip de construcții fără asigurarea de schele cu plasă de protecție și fără respectarea condițiilor pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în deplină siguranță.

Art. 49. Este interzisă ţinerea pubelelor  de gunoi pe trepte, coridoare casa scărilor, terase, holuri, balcoane, uscătorii, sub porţile de acces şi în alte locuri de folosinţă comună, unde împiedica sau îngreunează utilizarea normală a spatiilor respective.

Art. 50. Accesul pe acoperişul blocurilor de locuinţă este permis numai pentru efectuarea de lucrări autorizate.

  Art. 51. Montarea antenelor individuale de radio sau de televiziune pe clădiri de locuit cu mai multe nivele este permisă numai cu aprobarea prealabilă a unităţilor în a cărei administrare operativa se afla sau a proprietarilor acestora şi cu respectarea locului de montare şi a condiţiilor prevăzute in actul de aprobare. Executarea acestor lucrări se face numai prin persoane autorizate.

Art. 52. Antenele parabolice pentru preluarea programelor TV prin satelit se pot monta pe blocurile de locuinţe doar cu autorizaţie de construcţie,prevăzută de Legea 50/1991

 

CAP.V.  NORME PRIVIND ACTIVITATEA AGENTILOR COMERCIALI

Art. 53. Persoanele care transportă, încarcă, descarcă sau preiau mărfuri,ambalaje sau desfăşoară alte lucrări legate de activitatea comercială au obligaţia de a curăţa imediat zona după încheierea operaţiunilor respective.

Art. 54. Se interzice vânzarea fără autorizaţie pe străzi, în pieţe, parcuri   cinematografe , stadioane sau clădiri publice a seminţelor de dovleac şi floarea soarelui, a porumbului fiert, a castanelor etc.

Vânzarea floricelelor, a castanelor şi a porumbului fiert e permisă numai în locurile indicate în autorizaţiile eliberate  vânzătorilor.

Art. 55. Este interzisă depozitarea fără aprobare a unor mărfuri, produse, ambalaje sau alte materiale în parcuri, zone verzi, pe străzi, trotuare  sau alte zone publice precum şi sub porţile de acces  a imobilelor publice.

Art. 56. Vânzarea şi cumpărarea ciupercilor este permisă numai în pieţele  agroalimentare  şi în unităţile comerciale

Art. 57. Vânzarea produselor şi mărfurilor de orice fel prin tonete, tarabe şi comerţ ambulant este admisă numai cu autorizaţie în locurile şi cu mijloacele stabilite de PMD, agenţii comerciali fiind obligaţi să menţină  în permanenţă curăţenia zonei în care îşi desfăşoară activitatea. Agenții comerciali precum și persoanele fizice care efectuează acte de vânzare cumpărare  trebuie să folosească cântare corespunzătoare autorizate cu verificare metrologică la zi.

Art. 58. Vânzarea şi cumpărarea de către cetăţeni a obiectelor uzate este permisă numai în incinta pieţei de vechituri (lângă OBOR) sau în unităţile autorizate.

Art. 59. Agenţii comerciali sunt obligaţi să afişeze firmele şi reclamele numai după obţinerea prealabilă a autorizaţiei în locurile şi condiţiile grafice şi coloristice aprobate

Art. 60. Este interzisă vânzarea produselor agroalimentare în afara incintei pieţelor agroalimentare. Este interzis consumul şi comercializarea băuturilor alcoolice în locurile publice.

Art. 61. Agenţii comerciali  precum și proprietarii de imobile sau chiriași de pe raza municipiului Dej sunt obligați să încheie contracte de transport al gunoiului menajer și a  reziduurilor rezultate din activitatea ce o desfășoară.

Art. 62. Se interzice punerea în circulaţie a autovehiculelor de orice fel  care sunt deteriorate, nu îndeplinesc condiţiile de curăţenie sau  igienă ori care poluează atmosfera.

Art. 63. Cetăţenii care  folosesc  mijloacele de transport în comun sunt  obligaţi  să respecte următoarele reguli:

 1. să circule numai pe baza legitimaţiei de călătorie;
 2. să păstreze curăţenia în mijlocul de transport  şi să nu deterioreze  dotările acestora;
 3. să nu transporte materiale sau bagaje care, prin volumul şi ambalajele lor, stânjenesc pe ceilalţi călători ori materiale inflamabile, explozive, radioactive, precum şi alte materiale care potrivit legii nu sunt permise la transport.

Art. 64. În vederea protecţiei pădurilor, a altor forme de vegetaţie  a rezervaţiilor  şi monumentelor naturii se interzice:

 1. reducerea suprafeţei împădurite fără acordul Agenţiei de Protecţia Mediului
 2. defrişarea vegetaţiei forestiere de pe malurile cursurilor de apă şi lacurilor, fără aprobarea organelor competente

Art. 65. Pentru protecţia pădurilor şi altor forme de vegetaţie, rezervaţiile naturale şi monumentele  naturii evidenţiate în Planul Urbanistic General vor fi întreţinute corespunzător.

Pajiştile ce constituie domeniu public vor fi gospodărite raţional luându-se măsurile ce se impun pentru executarea lucrărilor ameliorative stabilite împreună cu organele specializate

Art. 66. Nerespectarea normelor stabilite în articolele din prezenta hotărâre constituie contravenţii, persoanele, fizice şi juridice care le-au încălcat se sancţionează după cum urmează:

 1. CONTRAVENŢII LA:

CAP. I   –   art.1 al.1, al.2,al.3;art.2, al.1,al.2, al.3.

CAP.II   –   art.6 al.1; art.8; art.14; art.16, art.20; art.21; art.26; art.27; art.30; art.33.

CAP.III  –  art.36 lit.a; art.37 lit.a,c,d,e și f art.38, art.46 lit.a şi b.

CAP.IV  –  art.49; art.50; art.51; art.52

CAP.V  –    art.54;art.64 lit.a şi b

            CU AMENDĂ DE LA 100- 500 LEI

   

 1. CONTRAVENŢII LA:

CAP.I  –    art.1 al.4; art.3

CAP.II  –   art. 4; art.5; art.10;art.11; art.12; art.13; art.15;; art.17; art.19; art.22, art.23 lit.a şi lit.b;  art.24; art.25; art.28; art.29; art.31; art.32.

CAP.III  – art.34; art.35 lit.a; art.40; art.41; art.42; art.43; art.46 lit.c

CAP.IV  –  art.48

CAP.V     – art.55; art.56; art.57; art.58, art.60; art.62

CU AMENDĂ DE LA : 500- 1000 LEI

 

 1. CONTRAVENŢII LA :

             CAP. II  –   art.6 al.2; art.7; art.9; art.18.

             CAP.III   – art.35 lit.b, c şi d; art.36 lit.b art.37 lit.b, art.39; art.44

             CAP.IV   – art.47.

             CAP.V    – art.53; art.59; art.61; art.63 lit.a, b şi c; art.64 lit.a şi b

                   CU AMENDĂ DE LA :1000- 2500 LEI

 

Art. 67. Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Nr. 2 / 2001 – actualizată 2014, privind regimul juridic al contravențiilor .

Art. 68. Produsele şi lucrurile care fac obiectul contravenţiei sau în unele cazuri au fost folosite şi la săvârşirea contravenţiei sunt supuse confiscării.

Art. 69. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către primarul municipiului , împuterniciţii acestuia şi de ofiţerii şi subofiţerii de poliţie precum şi Poliția Locala. Agentul constatator stabilește sancțiunea contravențională a amenzii precum și celelalte măsuri care se impun în procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției. Procesul verbal se înmânează, sau după caz se comunică în copie contravenientului.

Art. 70. În cazul în care contravenientul se angajează să achite în 48 ore jumătate din minimum amenzii,iar prin contravenţie nu s-a cauzat o pagubă sau nici nu există lucruri supuse confiscării, procesul verbal nu se mai trimite la Administraţia Financiară şi orice urmărire încetează.

Plata amenzilor se face la Casieria din sediul Primăriei Municipiului Dej, iar chitanţa  se predă de către contravenient la agentul constatator sau se trimite în termen de 48 ore la Primăria Municipiului Dej.

Art. 71. În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite , organul din care face parte  agentul constatator va sesiza instanța de judecată, competentă potrivit legii, în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității.

Art. 72. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei și de aplicare a sancțiunii  se poate face plângere în 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

ART. 73. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică și Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Dej.

 

Art.74.Cu data emiterii prezentei își încetează aplicabilitatea HCL nr.140/2015.

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

 1. EDI spune

  Aceste HCL-uri trebuie si afisate, si urmarita aplicarea. In realitate sunt dovezi de activitate doar, ca nu este permisa de primar sanctionarea. Curaternia de primavarao fac „grasanii” din primarie.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More