Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

Loc de muncă scos la concurs la Primăria Dej

0 57

someseanul-primaria_dej_02

Municipiul Dej organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar-Gestiuni.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 14 septembrie 2015, ora 11 şi interviul în data de 16 septembrie, la sediul instituţiei.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 de zile de la data publicării anunţului la Biroul Resurse Umane, Salarizare, Protecţia Muncii, la sediul Municipiului Dej.

Condiţii de participare

Pentru ocuparea funcţiei publice vacante candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

– să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă, respectiv de studii superioare de lungă durată, în domeniul ștințe sociale, ramura științe economice;

– să aibă cunoştinţe de operare pe calculator dovedite cu diplomă/ certificat;

– să aibă vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice minim 9 ani;

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

BIBLIOGRAFIE:

1. LEGEA nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ( r2 ), cu modificările şi completările ulterioare

2. LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3. LEGEA nr. 215/ 2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4. LEGEA nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare

5. LEGEA nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

6. ORDINUL MFP nr. 1917/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare

7. ORDINUL MFP nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More