Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

Locuri de muncă disponibile la Primăria Dej

0 685

primaria dej

Primăria Municipiului Dej anunță mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul unor servicii și formații ale instituției.

Astfel, sunt disponibile 4 posturi de muncitori treapta I, II, III și IV și un post de șofer în cadrul Formațiilor: Administrare și întreținere drumuri, Administrare și întreținere zone verzi, cimitire și Mecanizare.

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt:
– pentru funcția de șofer – permis de conducere categoria B,C și E, studii gimnaziale și vechime în muncă minimum 9 ani;

– pentru funcția de muncitor calificat I – studii gimnaziale și vechime în muncă minimum 9 ani;

– pentru funcțiile de muncitor calificat II – studii gimnaziale și vechime în muncă minimum 7 ani.

– pentru funcția de muncitor calificat III – studii gimnaziale și vechime în muncă minimum 4 ani;

– pentru funcțiile de muncitor calificat IV – studii gimnaziale și vechime în muncă minimum 1 an.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în perioada 14.08.2015– 28.08.2015 de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecţia muncii, şi vor conţine următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice(pentru postul de șofer- permis de conducere categoria B,C și E;)
4. carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae;

De asemenea, Primăria Dej scoate la concurs funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar-Gestiuni.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 14 septembrie 2015, ora 11 şi interviul în data de 16 septembrie, la sediul instituţiei.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului la Biroul Resurse Umane, Salarizare, Protecţia Muncii, la sediul Municipiului Dej.

Condiţii de participare

Pentru ocuparea funcţiei publice vacante candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

– să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă, respectiv de studii superioare de lungă durată, în domeniul ștințe sociale, ramura științe economice;

– să aibă cunoştinţe de operare pe calculator dovedite cu diplomă/ certificat;

– să aibă vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice minim 9 ani;

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Un alt post scos la concurs este cel de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Urbanism şi amenajarea teritoriului.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 15 septembrie 2015, ora 11 şi interviul în data de 17 septembrie 2015, la sediul instituţiei.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului la Biroul Resurse Umane, Salarizare, Protecţia Muncii, la sediul Municipiului Dej.

Condiţii de participare

Pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

– să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă, respectiv de studii superioare de lungă durată, în domeniul științelor inginerești, specializarea peisagistică sau în domeniul științe umaniste și arte, specializarea arhitectura peisajului;
– să aibă cunoştinţe de operare pe calculator dovedite cu diplomă/ certificat;

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Mai multe detalii despre condițiile de înscriere la concurs, probele și documentele cerute, dar și bibliografia pentru examenele scrise, se pot găsit pe site-ul Primăriei Dej.

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More