Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

Posturi scoase la concurs de Primăria Dej pentru Centrul de zi ”Familia și copilul”

0 348

Primăria Municipiului Dej anunță organizarea unui concurs pentru posturile vacante din cadrul Centrului de zi ”Familia și copilul”. Este vorba despre cinci posturi de asistent social, asistent medical, educator, psiholog și psihopedagog.

Potrivit anunțului, concursul va avea loc în data de 05.01.2017 ora 10.00, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante din cadrul Centrului de zi Familia și copilul din cadrul S.P.A.S.

Denumirea posturilor: (5 posturi)

– 1 post asistent social debutant

– 1 post asistent medical debutant

– 1 post educator debutant

– 1 post psiholog stagiar

– 1 post psihopedagog debutant

Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt:

1) pt. postul de asistent social debutant

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în asistență socială și aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali;

2) pt. postul de asistent medical debutant

– studii postliceale de asistent medical generalist si avizul de exercitare a profesiei de asistent medical eliberat de OAMGMAMR;

 

3) pt. postul de educator debutant

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată sau echivalentă în domeniul științe ale educației, specializarea pedagogie, pedagogia învatamantului primar și prescolar;

4) pt. postul de psiholog stagiar

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată sau echivalentă în domeniul psihologie, specializarea psihologie și și aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

5) pt. postul de psihopedagog debutant

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată sau echivalentă în domeniul științe ale educației, specializarea pedagogie, pedagogia învatamantului primar și prescolar;

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în perioada 13.12.2016 – 27.12.2016 de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej, camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecţia muncii, şi vor conţine următoarele documente:

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. curriculum vitae;

4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

6. cazierul judiciar;

7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

NOTĂ:

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctele 2), 4) şi 8) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 28.12. – 29.12.2016;

b) proba scrisă, la sediul instituţiei, în data de 05.01.2017, ora 10;

c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

BIBLIOGRAFIE:

– Pentru postul vacant de asistent social – debutant:

– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

– Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

– Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale, cu modificările si completările ulterioare;

– H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată.

 

– Pentru postul vacant de asistent medical:

-Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

– Îngrijirea copilului în diferite perioade ale creșterii si dezvoltării, conform manualului Teste pentru asistenți medicali, autori Viorel Gherghina, Mircea Timofte, Gheorghe Nicolae.

– Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap – Monitorul Oficial, Partea I, nr.116/13.02.2015

– Manual de medicină internă pentru cadrele medii. Autor – Corneliu Borundel, Editura All, 2000

– O.U.G. nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea OAMGMAMR

– Principalele drepturi si obligații ale salariatului, conform Legii 53/2003 – Codul Muncii, actualizat;

 

– Pentru postul vacant de educator – debutant:

– Constituţia României publicată în M.O. nr. 767/2003;

– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale publicată în MO nr. 204 din 23 aprilie 2001, republicată în MO nr. 1232007;

– Legea nr. 477/ 2004 publicată în MO nr. 1105 din 26 noiembrie 2004- Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;

-Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

– Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;

– Ordinul nr. 24/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, publicat în M.O nr. 247/2004;

– Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului publicată în M.O nr.557 din 23 iunie 2006;

– Legea nr.47/2006 privind Sistemul naţional de asistenţă socială;

– Pentru postul vacant de psiholog stagiar:

– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

– Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

– Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

– „Psihologia varstelor.Ciclurile vietii” Emil Verza, Ursula Schiopu, editia a 3 a revizuită, Ed. Didactica si pedagocica, Bucuresti, 1997. (Capitolul VII Perioadele tineretii, Capitolul XII Tulburări de dezvoltare si recuperarea lor).

– Ordinul nr. 24/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, publicat în M.O nr. 247/2004;

 

Pentru postul vacant de psihopedagog – debutant:

– Constituţia României, republicată;

– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

– Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, (*actualizată*).

– Ordin nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, publicat în M.Of. nr. 247/22.03.2004, Emitent: Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adopție.

– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (M.O. 663/2001), cu modificările şi completările ulterioare; – Obiective ale educaţiei, Pedagogia Ocrotirii, Voicu Lăscuş, editura Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca, 1994.

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More