Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

Primăria comunei Mica scoate la concurs două posturi

0 108

Ȋn conformitate cu  prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Primăria comunei Mica, jud. Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții contractuale de execuție vacante:

 – Guard (femeie de serviciu)  în cadrul Compartimentului Alte Funcții

 – Șofer în cadrul Compartimentului Alte Funcții

  Concursul se va organiza conform următorului calendar:

data limită de depunere a dosarelor:20 iulie 2017, ora 15.00

proba scrisă:31 iulie 2017, ora 10.30, la sediul instituției

interviu:02 august 2017, ora 10.30, la sediul instituției

 Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la etapa precedentă. Termenul de depunere a contestaţiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor fiecărei etape.

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale şi specifice:

CONDIŢII GENERALE:

 • cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU POSTUL DE GUARD (FEMEIE DE SERVICIU):

 • studii gimnaziale/medii cu sau fără diploma de bacalaureat;
 • vechime in specialitatea studiilor: fără vechime.

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU POSTUL DE ȘOFER

 • studii gimnaziale/medii cu sau fără diploma de bacalaureat;
 • permis conducere categoria D;
 • atestat pentru transport persoane eliberat de ARR;
 • aviz psihologic;
 • vechime in specialitatea studiilor: fără vechime.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată primarului comunei Mica;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, ȋn meserie și/sau ȋn specialitatea studiilor, ȋn copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului „cazier judiciar” candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c) şi  d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE GUARD :

1.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

2.Legea nr.319/2006-Legea securității și sănătății în muncă;

3.Ordinul nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igenă  și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.

 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE ȘOFER

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

1.O.U.G nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice,  republicată și actualizată;

2.H.G.nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002

3.H.G. nr.38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier , actualizată.

Persoanele interesate pot solicita bibliografia în format electronic (achizitiimica@yahoo.com).

Relatii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Mica  – loc. Mica nr. 209, tel.0264226100

 

 

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More