Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

Primăria Dej angajează consilier pentru Centrul turistic. Condițiile de participare la concurs

0 114

Primăria Municipiul Dej organizează concurs în data de 14.12.2016 ora 10.00, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de consilier gradul II din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică.

Condiţii generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de ocupare a postului sunt:

1) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2) absolvent al unui curs de agent de turism absolvit cu Certificat de calificare profesională recunoscut de M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N.

3) Vechimea in specialitate: minim 1 an.

4) cunoştinţe de operare pe calculator – dovedite cu certificat/diplomă;

5) atestat de competenta lingvistica (citit, vorbit, scris): limba engleză si limba franceză;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune, în perioada 21.11.2016 – 07.12.2016 de luni până vineri între orele 8-15,30, la sediul Primăriei municipiului Dej , camera 9-10, Birou Resurse umane, salarizare, protecția muncii, şi vor conţine următoarele documente:

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. curriculum vitae;

4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

6. cazierul judiciar;

7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

NOTĂ:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la punctele 2), 4) şi 8) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere: în perioada 08.12. – 09.12.2016;

b) proba scrisă, la sediul instituţiei, în data de 14.12.2016, ora 10;

c) interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;

3. Hotărârea de Guvern nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice;

4. Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism;

5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice.

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More