Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

Primăria Municipiului Dej – Programul anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local pe anul 2020

0 193

Primăria Municipiului Dej face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit pentru domeniile: cultură/ sport/educație/social – pentru anul 2020.

Primăria Municipiului Dej face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit pentru domeniile:  cultură/ sport/educație/social – pentru anul 2020 în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în sumă de _1.234.000_lei.

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanțate sunt următoarele:

Cultură, Educație, Social: _93.000__ lei

Sport:  _1.141.000_  lei

PROGRAMUL ANUAL AL MUNICIPIULUI DEJ

 pentru acordarea de finanțări nerambursabile activităților  nonprofit

de interes general pe anul 2020

 • Autoritatea finanţatoare Municipiul Dej,

în temeiul calităţii sale de ordonator principal de credite, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Domeniile de intervenţie selectate sunt cele care nu au beneficiat de finanţări nerambursabile din fonduri ale Uniunii Europene.

 • Scopul Programului

Scopul programului este dezvoltarea activităţii sportive, sociale și culturale în Municipiul Dej.

 • Obiectivul general

Obiectivul general al Programului este îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor Municipiului Dej, prin susţinerea iniţiativelor organizaţiilor non-profit / neguvernamentale de antrenare a cetăţenilor în activităţi sociale, care să asigure dezvoltarea fizică şi intelectuală armonioasă a acestora.

 • Obiectivele specifice

Obiectivele specifice ale Programului sunt :

 • Evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului României pe plan internaţional;
 • Susţinerea disciplinelor și probelor sportive, în funcţie de tradiţie şi de  gradul de dezvoltare  a fiecăreia la nivel naţional şi internaţional;
 • Susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor;
 • Perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;
 • Susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional;
 • Susţinerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional;
 • Încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetăţeni ;
 • Atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive;
 • Întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive pentru asigurarea condiţiilor necesare practicării activităţilor fizice şi sportive;
 • Dezvoltarea bazei materiale prin modernizarea celei existente şi crearea de noi baze sportive pentru lărgirea ariei de practicare a activităţilor fizice şi sportive;
 • Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în valorificarea potenţialului cultural al Municipiului Dej;
 • Stimularea participării locuitorilor Municipiului Dej la viaţa culturală, prin diversificarea ofertei culturale.
 • Beneficiarii direcţi:

Beneficiarii direcţi ai Programului sunt :

 • persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial, asociaţii sau fundaţii, constituite conform legii.
 • Beneficiarii indirecţi

Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt locuitorii Municipiului Dej, participanţi la activităţi culturale şi sportive.

(7) Durata

Durata Programului  este  _31 decembrie 2020____

(8) Bugetul Programului

Suma totală alocată pentru Program în anul 2020 este după cum urmează:

 • proiecte sportive: în sumă de _1.141.000 lei___;
 • proiecte culturale, sociale, educative: _93.000 lei__

 (9) Procedura aplicată

Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui Contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Municipiul Dej şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte.

(10) Principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:

 • libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni beneficiar, în condiţiile Legii Nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
 • eficacitatea utilizării fondurilor publice,respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
 • transparenţa,respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
 • tratamentul egal,respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
 • excluderea cumulului,în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes regional nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare;
 • neretroactivitatea,respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;
 • cofinanţarea,în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului.

(11) Comisia de gestionare a Programului

În vederea gestionării Programului, se constituie Comisia pentru gestionarea Programului Municipal pentru acordarea de finanţări nerambursabile a activităţilor  nonprofit de interes general pe anul  2020, denumită în continuare Comisia.

Membrii Comisiei vor fi desemnaţi prin Dispoziţia primarului Municipiului Dej.

(12) Atribuţiile Comisiei

Atribuţiile Comisiei sunt următoarele :

 • elaborarea Ghidurilor  solicitantului pentru domeniile sport si cultură,  care vor cuprinde : condiţiile de eligibilitate a solicitanţilor, proiectelor, activităţilor şi cheltuielilor, cerinţele minime pentru calificare, sumele minime şi maxime care pot fi solicitate, contribuţia solicitantului la finanţarea proiectului, criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor, instrucţiuni privind datele limită care trebuie respectate şi formalităţile care trebuie îndeplinite;
 • elaborarea formatului standard pentru cererea de finanţare, a formatului contractului de finanţare şi a altor formulare necesare;
 • primirea, evaluarea şi selectarea proiectelor ce vor fi finanţate;
 • asigurarea publicităţii şi transparenţei Programului ;
 • încheierea contractelor de finanțare ;
 • depunerea contractelor semnate și înregistrate la serviciul buget-contabilitate în vederea alocării de credite.

(13) Prevederi finale

În termen de 5 de zile de la publicarea Programului în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Comisia va elabora Ghidul solicitantului pentru domeniul sport – cultură, formatul standard pentru cererea de finanţare şi pentru contractul de finanţare, precum şi orice alte formulare necesare.

Pentru activităţile din domeniul cultural, Ghidul solicitantului va fi elaborat în conformitate cu prevederile Legii Nr. 350/2006 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţile nonprofit de interes general.

            Pentru activităţile din domeniul  sportiv, Ghidul solicitantului va fi elaborat în conformitate cu prevederile Legii Nr. 350/2006 coroborată cu Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport Nr. 130/2006.

Anunţul de participare la selecţia de proiecte va fi publicat în două cotidiane de interes local şi pe site-ul autorităţii publice finanţatoare, www.primariadej.ro

Documentele menţionate mai sus vor fi făcute publice pe site-ul Primăriei Municipiului Dej şi vor fi puse la dispoziţie tuturor persoanelor interesate.           

          Data limita pentru depunerea propunerilor de către cei interesați este de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Proiecte  sportive pentru care se acordă finanțare:

1. “Dezvoltarea sportului pentru toți;”
2. “Dezvoltarea activităților de educație fizică în școli” (program cu caracter permanent);
3. ”Susținerea și promovarea sportului de performanță”

4. ”Dezvoltarea bazei materiale de agrement sportiv”;

Criteriile și condițiile de acces la fondurile publice sunt prevăzute  în  Legea Nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general;

         Ordinul Nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județean;

Cerinţele minime de calificare (eligibilitate) solicitate

de autoritatea finanţatoare şi documentele care urmează

să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerinţelor respective

a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;

b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz;

c) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;

d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;

e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;

f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;

g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;

h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;

i) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;

j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;

e) tabel nominal cu sportivii legitimaţi.

Documente ce trebuie prezentate, de solicitant,

pentru a dovedi îndeplinirea cerințelor minime de calificare (eligibilitate):

a) Actul constitutiv, Statutul şi Certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante şi actele adiţionale, după caz;

b) Certificatul de identitate sportivă în cazul cluburilor sportive;

c) copie după situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administraţia finanţelor publice a Municipiului Dej. În cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior;

d) Certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, respectiv bugetul local;

e) declaraţii pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la paragraful cerinţe minime lit. g), h), j) semnate şi parafate de preşedintele structurii sportive;

f) angajament pe propria răspundere prin care preşedintele structurii sportive se obligă la o cofinanţare de minim 10%;

g) alte documente considerate relevante: Raport de activitate pe anul precedent; C.V. antrenor; tabel sportivi legitimați, etc.

Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea Nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și

completările ulterioare, Ordinul Nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, Legea educaţiei fizice şi sportului Nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului Nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului Nr. 69/2000.

Pentru programul „Sportul pentru toți” selecţia publică de proiecte este organizată în baza prevederilor Legii Nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general și Legii Nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului, pentru finanţarea nerambursabilă a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publică „Sportul pentru toți”, proiecte înaintate de către structuri sportive fără scop patrimonial din municipiul Dej, pentru anul 2020.

Proiecte culturale pentru care se acordă finanțare

Proiectele pot fi organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române.          

            Domeniile culturale pentru care se organizează finanțări nerambursabile pentru programe, proiecte și acțiuni culturale:
            Aria tematică: Activități muzicale,
            Artele spectacolului ( teatru, muzică, dans);
            Educație culturală sau civică (inclusiv promovarea lecturilor publice);    

Patrimoniu cultural local;
            Patrimoniu imaterial;

Editarea de lucrări din domeniul culturii scrise, astfel cum este acesta definit la art. 1 – 3 din Legea Nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, numai cu caracter documentar cum ar fi: album, broşură, revistă şi alte publicații sau materiale de promovare ilustrative a patrimoniului cultural local în circuitul cultural naţional.

Documente ce trebuie prezentate, de solicitant,

pentru a dovedi îndeplinirea cerințelor minime de calificare (eligibilitate) pentru proiecte culturale:

 1. Actul constitutiv, Statutul, Certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale sediului organizației, acte adiționale;
  1. Certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat, bugetul local;
  1. Copie situații financiare anuale, înregistrate la Administrația Finanțelor publice ale Municipiului Dej, situații aferente exercițiului financiar anterior;
  1. Declarații pe propria răspundere Anexa Nr. 3;
  1. Angajament pe propria răspundere prin care președintele structurii culturale se obligă la o cofinanțare de minim 10%;
  1. Raport de activitate pe anul anterior;

g)        Alte documente considerate relevante: C.V. președinte structură culturală; tabele participanți, etc.;

Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
          Legea Nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general.

Ordonanța Guvernului Nr. 2 din data de 30  ianuarie 2008, privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 51/1998, privind îmbunătățirea sistemului financiar al programelor culturale.

Ordonanţa Guvernului Nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru linia de finanțare „Cultură” selecţia publică de proiecte va fi organizată în baza prevederilor Legii Nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, pentru finanţarea nerambursabilă a unor proiecte culturale, conform Legii Nr. 350/2005 şi ale Ordonanța Guvernului Nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; proiecte înaintate de către organizaţii sau asociaţii fără scop patrimonial din Municipiul Dej, pentru anul 2020.

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More