Someșeanul.ro
Stiri de pe Valea Somesului

Zeci de posturi scoase la concurs de Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

0 1.373

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs a zeci de posturi disponibile în cadrul instituției medicale.

CONCURS IN DATA DE 24.10.2022
Pentru ocuparea următoarelor posturi vacante – perioada nedeterminată
Şef Serviciu grad II economist la Serviciul Salarii 1 post; Diplomă de licenţă în ştiinţe
economice, 5 ani vechime în specialitate
Şef Serviciu gradul II la Serviciul Tehnic, Aparatură Medicală şi Mentenanţă: 1 post;
Diplomă de licenţă în studii tehnice; 5 ani vechime în specialitate.
Economist specialist IA Serviciul R.U.N.O.: 1 post; Diplomă de licenţă în ştiinţe
economice, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate; Constituie avantaj experiența în
domeniul resurselor umane într-un spital public.
Economist specialist IA Serviciul Salarii.: 1 post; Diplomă de licenţă în ştiinţe economice,
6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
Referent I Birou Achiziţii publice: 1 post; Diplomă de absolvire studii superioare de scurtă
durată în profilul chimie, specializare chimie-fizică, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
Inginer specialist IA construcţii la Biroul tehnic: 1 post; Diplomă de licenţă în specialitate,
6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
Inginer specialist IA instalaţii la Biroul tehnic: 1 post; Diplomă de licenţă în specialitate, 6
ani şi 6 luni vechime în specialitate
Subinginer I construcţii la Biroul tehnic: 1 post; diplomă de absolvire a învățământului
superior de scurtă durată în specialitate; 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
Concursul constă în 3 probe:
– proba scrisă, în data de 24.10.2022 str. Clinicilor nr. 3-5 ora 10:00
– proba practică (operare calculator) în data de 28.10.2022 str. Clinicilor nr. 3-5 ora
10:00
– interviu în data de 03.11.2022 str. Clinicilor nr. 3-5 ora 10:00

muncitor calificat III instalator (termice-sanitare): 1 post, studii medii/generale, certificat
de calificare, 3 ani vechime în meserie
muncitor calificat III sudor: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 3 ani
vechime în meserie
muncitor calificat III tâmplar: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 3 ani
vechime în meserie
muncitor calificat IV liftier: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, fără
condiţie de vechime
muncitor calificat I lăcătuş mecanic (confecţii metalice): 1 post, studii medii/generale,
certificat de calificare, 9 ani vechime în meserie
muncitor calificat I lăcătuş mecanic 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 9
ani vechime în meserie
muncitor calificat IV lăcătuş mecanic: 1 post, studii medii/generale, certificat de
calificare, fără condiţie de vechime
muncitor calificat I fochist autorizat: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare,
9 ani vechime în meserie
muncitor calificat I bucătar: 1 post, studii medii/generale certificat de calificare, examen
coprologic si coproparazitologic, 9 ani vechime în meserie
muncitor calificat II bucătar: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, examen
coprologic si coproparazitologic, 6 ani vechime în meserie
muncitor calificat III bucătar: 4 posturi, studii medii/generale, certificat de calificare,
examen coprologic si coproparazitologic, 3 ani vechime în meserie
muncitor necalificat bloc alimentar: 4 posturi, studii medii/generale, examen coprologic si
coproparazitologic, fără condiţie de vechime
manipulant bunuri bloc alimentar: 1 post, studii generale, fără condiţie de vechime
spălătoreasă: 4 posturi, studii generale, fără condiţie de vechime
manipulant bunuri la Serviciul Aprovizionare-transport: 2 posturi, studii generale, fără
condiţie de vechime
Concursul constă în 2 probe
– proba practică în data de 24.10.2022 str. Clinicilor nr. 3-5 ora 10:00
– interviu în data de 28.10.2022 str. Clinicilor nr. 3-5 ora 10:00
Îngrijitoare: 22 posturi, studii generale, fără condiţie de vechime
Concursul constă în 2 probe
– proba scrisă în data de 24.10.2022 str. Clinicilor nr.4-6 Biblioteca Medicină internă II
ora 9:00
– interviu cu posibilitate testare abilităţi practice în data de 28.10.2022, str. Clinicilor
nr.3-5 ora 10:00

Acte necesare pentru înscriere la concurs

 • Cerere de participare la concurs (formular eliberat de Serviciul R.U.N.O.)
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
  specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
  postului însoţite de document de schimbare a numelui (dacă e cazul)
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
  luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare
  abilitate
 • Curriculum vitae Europass
 • Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere ca nu are antecedente penale care sa il
  faca incompatibil cu functia pe care candidează
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
  caz
 • Copie dupa Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
  şi/sau în specialitatea studiilor
 • Dosar plic
 • Taxa de participare: 100 lei şef serviciu, 60 lei studii superioare , 50 lei studii medii, 30 lei
  studii generale
  Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
  Ocuparea posturilor se face prin concurs/examen, organizat conform prevederilor HG nr.286/2011 pentru aprobarea
 • Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
  Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractual:
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând SpaţiuluiEconomic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • Dosarele de concurs se vor prezenta la Biroul Resurse umane et. II camera 22 în perioada
  03.10.2022-14.10.2022 dupa programul: Luni-Joi orele 13:00 -15:00 Vineri orele 11:30-12:30
  Rezultatele selectarii dosarelor vor fi afisate in data de 19.10.2022 ora 15:00 la sediul
  Spitalului şi pe site-ul spitalului https://scjucluj.ro/index.php/management/angajari
  După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Primește notificări în timp real pe dispozitivul tău, abonează-te acum.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More